Głównej zawartości

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 71A zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

  www.womp.olsztyn.pl              data publikacji: 2012-06-01, data ostatniej istotnej aktualizacji:  2015-04-01

  www.bip.womp.olsztyn.pl       data publikacji: 2015-05-28, data ostatniej istotnej aktualizacji:  2015-05-28

 

Status pod względem zgodności

Strony internetowe są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji w dniu 14 marca 2024 r.

 

Klawisze dostępu

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do wybranej części witryny za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki:

Tab - zmiana podświetlonej zakładki

Shift + Tab  -  zmiana podświetlonej zakładki w przeciwnym kierunku

Enter - zatwierdzenie wyboru

­ lub ¯ (strzałka w górę lub w dół na klawiaturze numerycznej) - przesuwanie treści w ramach otwartej zakładki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresami:

lub dzwoniąc na numer telefonu: 89 67-88-300

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury i postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

– do budynku przychodni WOMP można dostać się wejściem głównym od strony południowej (od ul. Piłsudskiego, wejście główne), zachodniej, północnej oraz wschodniej;

– do wejścia od strony południowej (głównego) oraz od strony zachodniej prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich;

– do wejścia od strony północnej prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich;

– przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tuż przy podjeździe dla wózków inwalidzkich prowadzącym do wejścia głównego oraz 26 miejsc dla pozostałych interesantów;

– wszystkie drzwi otwierane są manualnie;

– przy wejściu głównym udostępniono tablicę informacyjną z wykazem pomieszczeń oraz plan sytuacyjny budynku;

– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

– w budynku znajduje się klatka schodowa oraz winda osobowa;

– na parterze budynku znajdują się gabinety medyczne, pracownie i inne pomieszczenia usługowe oraz Rejestracja pacjentów, natomiast na piętrze zlokalizowane są wyłącznie pomieszczenia administracyjne (w tym Sekretariat);

– dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich udostępnionych kondygnacjach budynku tj.:  parter i I piętro;

– toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w środkowej części budynku (ok. 10 m na prawo od Rejestracji);

– w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

– do budynku można wejść z psem asystującym / psem przewodnikiem;

– nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego;

– istnieje możliwość korzystania z pomocy pracownika WOMP i zapewnienia dostępu alternatywnego po zgłoszeniu przybycia osoby niepełnosprawnej w Rejestracji lub telefonicznie.