Głównej zawartości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie przypomina o obowiązku sprawozdawczym lekarzy prowadzących
w 2019 roku działalność z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz.U.2018 poz. 2103) podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników przesyłają sprawozdania drogą elektroniczną na portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: www.csioz.gov.pl

Uwaga! W roku 2020 (za rok 2019) sprawozdania statystyczne MZ-35A i MZ-35B należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

Obowiązek sprawozdawczości nie dotyczy lekarzy wykonujących badania profilaktyczne wyłącznie w odniesieniu do pracowników MON i MSW.

Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne w ramach indywidualnej czy grupowej praktyki lekarskiej wypełniają druk MZ-35A.
Sprawozdanie z działalności profilaktycznej lekarzy, realizowanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest przekazywane na drukach MZ-35A za pośrednictwem kierowników tych podmiotów (lekarz wypełnia druk MZ-35A, bez podawania ilości umów na sprawowanie opieki profilaktycznej i przekazuje kierownikowi jednostki). Kierownik jednostki wypełnia druk sprawozdawczy MZ-35 B.

Informujemy, iż wzory formularzy MZ-35 A i MZ-35B są dostępne na stronie internetowej CSIOZ: 

https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/#c477

 

Logowanie do Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ):
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html

Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za rok 2019 należy złożyć w terminie do 2 marca 2020 r.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2019, poz. 649)  ustawa - link
2) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
     (Dz.U.2018 poz. 2103)  rozporządzenie - link   (str. 642) -  link

Pouczenie
Zgodnie z treścią art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej odmowa wykonania obowiązku statystycznego albo przekazanie danych statystycznych po upływie oznaczonego terminu podlega karze grzywny.

 

Kontakt

Zagadnienia związane z przekazywaniem dokumentów do WOMP:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie
10-449 Olsztyn,  ul. Piłsudskiego 71 A
Barbara Saratowicz tel. (89) 67 88 359:  e-mail:

Zagadnienia informatyczno-techniczne:
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Rafał Roicki  tel. (22) 59 70 928; e-mail:

Zagadnienia merytoryczno-organizacyjne:
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Mariola Wojda  tel. (42) 63 14 671; e-mail: