Głównej zawartości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie przypomina o obowiązku sprawozdawczym lekarzy prowadzących w 2017 roku działalność z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U.2016 poz. 1426) podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników przesyłają sprawozdania drogą elektroniczną na portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:
www.csioz.gov.pl

Uwaga! Od roku 2018 (za rok 2017) sprawozdania statystyczne MZ-35A i MZ-35B należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

(Ustawodawca nie dopuszcza już, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, przekazywania danych w formie papierowej do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy - dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób)

Obowiązek sprawozdawczości nie dotyczy lekarzy wykonujących badania profilaktyczne wyłącznie w odniesieniu do pracowników MON i MSW.

Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne w ramach indywidualnej czy grupowej praktyki lekarskiej wypełniają druk MZ-35A.
Sprawozdanie z działalności profilaktycznej lekarzy, realizowanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest przekazywane na drukach MZ-35A za pośrednictwem kierowników tych podmiotów (lekarz wypełnia druk MZ-35A, bez podawania ilości umów na sprawowanie opieki profilaktycznej i przekazuje kierownikowi jednostki). Kierownik jednostki wypełnia druk sprawozdawczy MZ-35 B.

Informujemy, iż wzory formularzy MZ-35 A i MZ-35B są dostępne na stronie internetowej CSIOZ: 
https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/ 

Logowanie do Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ):
https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html

Sprawozdania MZ-35A i MZ-35B za rok 2017 należy złożyć w terminie do 2 marca 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WOMP pod adresem:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie
ul. Piłsudskiego 71 A
10-449 Olsztyn

tel. (89) 67 88 359

 

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1068)
ustawa - link
2) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2015, poz. 1304)
rozporządzenie - link  (str. 212 i 213)

Pouczenie
Zgodnie z treścią art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej odmowa wykonania obowiązku statystycznego albo przekazanie danych statystycznych po upływie oznaczonego terminu podlega karze grzywny.

 

Materiały szkoleniowe XII 2017