Głównej zawartości


UREGULOWANIA PRAWNE

Realizację i finansow­anie badań profilaktycznych kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia reguluje:

  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1184)   czytaj ...

zaś szczegółowe wytyczne precyzuje:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (obowiązuje od 1 września 2014 r.) w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1144)   czytaj ... 
    oraz Rozp. zmieniające Dz. U. 2017, poz. 971 (zmiana terminu "ponadgimnazjalny" na "ponadpodstawowy")

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie został dysponentem środków dotacji celowej kierowanej na finansowanie w/w badań.

Wymogiem warunkującym refundację kosztów badań jest umowa z podstawową jednostką służby medycyny pracy zawarta na okres nie krótszy niż 1 rok z uwzględnieniem ustawy o zamówieniach publicznych. Koszt jednego badania zakończonego wydaniem "Zaświadczenia lekarskiego" (łącznie z niezbędnymi badaniami dodatkowymi) nie może przekroczyć 55,- zł.

Dokumenty stanowiące podstawę refundacji (uwierzytelnione kserokopie)

• pismo przewodnie z podaniem numeru konta bankowego na które należy przekazać refundację,

• umowa z podstawową jednostką służby medycyny pracy zarejestrowaną w WOMP w Olsztynie,

• rachunek za wykonane badania - rachunek musi zawierać informacje pod kątem jakiego narażenia wykonano badanie (czynnik szkodliwy),

• dowód wpłaty należności zgodnie z wystawioną fakturą (wyciąg bankowy).


Terminy przesyłania rachunków do WOMP w Olsztynie:

• za miesiące: styczeń-listopad br. - w ciągu miesiąca od daty wykonania badania,

• za miesiąc grudzień - do 15 grudnia br.


Przestrzeganie wyżej wymienionych warunków stanowi podstawę refundacji kosztów badań poniesionych przez szkoły. Dokumenty przesłane po tych terminach będą odsyłane bez refundacji kosztów.


Informacja dotycząca płatności za kwalifikacyjne kursy zawodowe

Od dnia 18 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 z późn. zm. czytaj ... ) pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 3) ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz.7) czytaj ...

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawach związanych z dokumentacją uprawniającą do refundacji:

Iwiona Poreda  tel. (89) 67-88-356

Osoba upoważniona do udzielania informacj