Głównej zawartości

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.
o służbie medycyny pracy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.)
Rozporządzenie z dnia 30 maja 1996r.
w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników
Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn.zm.
Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
Dz.U. 2010 Nr.149, poz. 1002
Rozporządzenie z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia,przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów
Dz.U. z 2010r. Nr. 131, poz.888
Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2010r.
w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek.
Dz.U. z 2010r. Nr. 113, poz.758
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. (obowiązuje do 31 sierpnia 2014 r.)
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich
(Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1045)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (obowiązuje od 1 września 2014 r.)
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
(Dz.U. 2014 poz. 1144)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2011r., Nr 112, poz. 654)
Rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
(Dz. U. z 2011 r., Nr 221, poz. 1319)
Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 12, poz. 69)
Ustawa z dnia 26.06.1974r.
Kodeks pracy
Dz.U. z 1998r.Nr.21,poz.94 z późn.zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie chorób zawodowych
Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 869
Rozp. zm.1 :
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r.
w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1121
Rozp. zm.1 :
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
Dz. U. z 2011, Nr 30, poz. 151 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
(Dz.U. 2014 poz. 937)