Głównej zawartości

 

Stanowisko IMP w Łodzi dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych pod postacią badań profilaktycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności z dn. 9 kwietnia 2020 r.  -  pobierz...

 

  

USTAWA  z dnia 31 marca 2020 r. (Poz. 568)

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Na mocy z art. 12a w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie badań okresowych wynikających z § 229 kp., badań wynikających z art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz badań wynikających z art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Na mocy art. 31m orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

wyciąg z ustawy - pobierz...

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 1/2020

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych działań i zasad obowiązujących
w
 Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Olsztynie
związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-Cov-2
wywołującego chorobę COVID-19 na terenie RP

Zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Obowiązuje pomiar temperatury ciała osób wchodzących do budynku WOMP oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej.
  2. Osoby z widocznymi objawami infekcji (gorączka, katar, kaszel) nie będą przyjmowane.
  3. Obowiązuje zakaz wprowadzania dzieci na teren budynku WOMP.
  4. Zarządzenie obowiązuje do dnia jego odwołania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                   Dyrektor WOMP w Olsztynie                                                
                                   lek. med. Jolanta Gębura                                                      

 

 

Ogłoszenie dla Kierowców

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 i realnym zagrożeniem zachorowań, w celach zapobiegawczych zostają zawieszone badania kierowców w terminie: do odwołania.

 

 

Pozostałe informacje

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusem SARS-Cov-2 i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego apelujemy do Pacjentów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w poradniach i pracowniach WOMP w Olsztynie w okresie: do odwołania.

Zwracamy się zwłaszcza do osób z objawami infekcji (gorączka powyżej 38 st. C, kaszel, duszności), aby zastosowały się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego o sposobie postępowania w czasie pandemii, tj. skontaktowały się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Wymagamy jednocześnie, aby wizyty umawiać wyłącznie drogą telefoniczną.

 

Stanowisko IMP w Łodzi dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego z dn. 17.03.2020 r.  -   pobierz...